ProtonMail now supports Security Keys 👨‍💻

Otavio Cordeiro @otaviocc